Odmrażamy Szkoły Podstawowe

2020-05-22

Od poniedziałku 25 maja rozpoczynamy proces odmrażania Szkół Podstawowych w Bieruniu.

Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami i wytycznymi dotyczącymi wznowienia pracy Szkół Podstawowych w okresie epidemii koronawirusa:

 1. W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. kontynuowane będzie we wszystkich klasach szkół podstawowych nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. Od dnia 25 maja br. w szkołach podstawowych w naszym Mieście, w klasach I-III, będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Decyzję o uczestniczeniu dzieci w zajęciach podejmują rodzice.
 3. Od dnia 25 maja br. wznowione zostanie funkcjonowanie świetlic szkolnych. Opieka w świetlicach szkolnych zapewniona będzie w godzinach: 800 -1500.
 4. Od dnia 25 maja br. wznowione zostają zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych oraz realizowane będą konsultacje dla uczniów klas VIII.
 5. Od 1 czerwca b.r. zorganizowane zostaną konsultacje dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.
 6. Konsultacje będą prowadzone indywidulanie lub grupowo, w wyznaczonych do tego salach,
  w termiach wskazanych przez Dyrektorów szkół, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, przez ucznia lub rodzica, godzin konsultacji z nauczycielem.
 7. W zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, konsultacjach może uczestniczyć do 12 uczniów.
 8. Na zajęciach uczeń winien posiadać własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 9. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły muszą zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.
 10. Rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 11. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 12. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 13. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 14. Rodzice/opiekunowie składają pisemne oświadczenie, w którym wyrażają zgodę na udział ucznia w zajęciach, pomiar temperatury ciała dziecka oraz akceptują zasady, procedury obowiązujące
  w szkole w okresie stanu epidemii. Oświadczenie stanowi załącznik do komunikatu.
 15. W przypadku, gdy dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane
  w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. O powyższym fakcie niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.
 16. Rodzice/opiekunowie winni zapoznać się z bieżącymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw oświaty
  i wychowania, udostępnionych na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

https://www.bierun.pl/main/aktualnosci/Odmrazamy-Szkoly-Podstawowe-KOMUNIKAT/idn:5697